top of page
OBJECTIU

Definir la sistemàtica per al lliurament dels animals custodiats al Centre d'acollida municipal als particulars interessats en l'adopció d'un animal.

Establir els requisits i les condicions per a poder donar els animals concepte de cessió temporal i d'adopció.

TRAMITACIÓ D'UNA ADOPCIÓ/CESSIÓ TEMPORAL

Per sol·licitar l'adopció/acolliment temporal d'un animal cal seguir els següents passos:

  • La persona o entitat interessada presenta la solicitut en el centre d'adopció indicant l'animal desitjat.(codi internet del centre).

  • El centre proporciona a la persona interessada el dossier de l'adoptant amb informació sobre la tinença responsable d'animals de companyia, les obligacions del propietaris i el qüestionari d'aptitud.

CONDICIÓ DELS ANIMALS
  • Els animals costodiats en el centre d'acollida, poden ser susceptibles de ser cedits temporalment a un particular durant el termini de 20 dies establert legalment perquè els propietaris tinguin la possibilitat de recuperar el seu animal. Passat aquest termini, els animals poden ser adoptats de forma indefinida.

  • Els cadells menors de 3 mesos també seran susceptibles de ser cedits temporalment.

  • Per tant, es notificarà sempre a les persones interessades en un animal del Centre quina ès la condició de l'animal en qüestió i quins requeriments i compromisos han de subcriure.

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS DELS ANIMAL SUSCEPTIBLES DE SER CEDITS TEMPORALMENT O ADOPTATS

Tots els animals del centre considerats susceptibles de ser cedits temporalment o donats en adopció hauran de superar el reconeixement mèdic efectuat pel servei veterinari, incloent una valuació del seu comportament. Aquest informes veterinaris acreditaran l'aptitud de l'animal per ser cedit/adoptat.

REQUISITS I COMPROMISOS DE LES PERSONES INTERESSADES EN ACOLLIR UN ANIMAL DEL CENTRE

La persona sol·licitant de l'adopció ha de complir els següents requisits:

  • Tenir mes de 18 anys.

  • Tenir suficient coneixement i consciència del que implica la tinença responsable i garantir el benestar físic i psiquic  de l'animal.

  • Entendre, acceptar i signar el document de sol·licitus d'adopció.

  • En cas de voler adoptar un gos considerat de raça potencialment perillosa, complir els requisits per obtenir la llicència de tinença d'aquest tipus d'animals i signar la declaració responsable corresponent.

  • Acceptar i abonar la taxa d'adopción dun animal d'acord amn l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Ajuntament de Girona i que cobreix les despeses.

 

En els casos en què s'efectuï una cessió temporal, cal signar el document de sol·licitud d'acolliment temporal, mitjançant el qual la persona interessada té el compromis d'abonar la taxa d'acopció si, un cop transcorreguts els 20 dies vol esdevenir la propietària de l'animal; o bé el compromis de retornar l'animal al Centre si decideix no fer-se càrrec de l'animal.

les persones que acullin un animal en règim temporal, hauran de comunicar qualsevol incidència sobre l'estat de salut de l'animal als tècnics del centre, així com els diagnòstics veterinaris rebuts durant el periode que duri la cessió.

bottom of page